Kto zarządza nieruchomością. - pzwla.pl

Kto zarządza nieruchomością.

 Wszelkie nieruchomości potrzebują takich starań, by ich stan fizyczny i prawny był jak najbardziej prawidłowy. Właściciel nie zawsze ma czas i warunki aby się tym zająć. Do takich działań zatrudniony bywa zarządca nieruchomości.


Kim jest zarządzający nieruchomością i jaka jest jego rola?


Osoba, której obowiązkiem jest zarządzanie daną nieruchomością w zakresie swoich obowiązków ma przede wszystkim dbałość o kompleksową obsługę budynku, podejmowanie decyzji mających na celu racjonalną gospodarkę, która nie przynosi strat i problemów związanych z użytkowaniem. Zarządca nieruchomości musi również dbać o to,  żeby nieruchomość była wykorzystana w sposób efektywny. Może też doradzać właścicielowi, jakie działania należy podjąć, aby nieruchomość była w dobrym stanie. Ponadto proponuje taki sposób użytkowania i poprawiania jej stanu, żeby jej wartość na rynku nie spadała.


Prawa i obowiązki zarządcy.


 Żeby działanie przynosiło efekty, zarządca nieruchomości posiada sporo uprawnień. Przede wszystkim przy wszelkich działaniach ma prawo reprezentować jej właściciela. Zarządzający ma też prawo rozpocząć czynności windykacyjne, gdy którykolwiek najemca lokalu zalega z płatnościami. Może też podpisywać umowy z czynnikami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości a także zwoływać zebrania wspólnoty. Do innych obowiązków zarządcy należy prowadzenie wszelkiej dokumentacji finansowej i technicznej dotyczącej budynku, przygotowywanie i wprowadzanie uchwał które uchwali wspólnota, a także prowadzenie spisu meldunkowego i dbałość o stan nieruchomości.


Kto może zostać zarządcą nieruchomości?


 Do wykonywania tego zawodu nie potrzeba żadnych kierunkowych studiów, jednak cenne są pewne umiejętności i doświadczenie w działaniach na tego rodzaju rynku. Najlepsi zarządcy mogą mieć odpowiednią licencję. Zarządca nieruchomości powinien posiadać szeroką wiedzę w różnych dziedzinach. Przede wszystkim powinien znać przepisy prawa na konkretnym obszarze a także powinien je prawidłowo interpretować. Dodatkowo musi umieć odpowiednio organizować swoją pracę i planować działania daleko naprzód. Trzeba też wspomnieć, że powinno go cechować poczucie odpowiedzialności, rzetelność i uczciwość.

Słowa kluczowe:zarządca nieruchomości,